Ogledno dobro

Ogledno dobro  “Kaćka šuma”, 358 ha sa181 eksperimentalnim poljem i bankama gena

Ogledno dobro Instituta je „Kaćka šuma“ i nalazi se severo-istočno od Novog Sada kod sela Kać na površini od 358 ha.

Ogledno dobro predstavlja ekpsrimentalni poligon za poljska istraživanja bioloških, ekoloških i proizvodnih osobina nizijskih drvenastih vrsta (Populus sp., Salix sp., Robinia pseudoacacia, Quercus robur, Fraxinus angustifolia, Fraxinus excelsior, Prunus avium, Sorbus sp.).

Na Oglednom dobru se nalaze genetske zbirke (ex situ) nizijskih drvenastih vrsta kao i vrsta namenjenih za pčelinju pašu semenska plantaža bagrema.

 

Deo površine na Oglednom dobru se koristi za proizvodnju kvalitetnog sadnog materijala namenjenih tržištu.