Istraživači

Dr Sci   Branislav Kovačević, Dipl. ing. agronomije

Genetika i oplemenjivanje šumskog i ukrasnog drveća

E-mail: branek@uns.ac.rs

Dr Sci Siniša Andrašev, Dipl. ing. šumarstva

Prirast šumskog drveća, Gajenje šuma

E-mail: andrasev@uns.ac.rs

Dr Sci Pekeč Saša, Dipl. ing. šumarstva

Pedologija, Ekologija šuma

E-mail: pekecs@uns.ac.rs

Dr Sci Predrag Pap, Dipl. ing. šumarstva

Zaštita šuma –fitopatologija

E-mail: papp@uns.ac.rs

Dr Sci Verica Vasić, Dipl. ing. zaštite bilja

Fitofarmacija, herbologija

E-mail: vericav@uns.ac.rs

Dr Sci Miroslav Marković, Dipl. ing. šumarstva

Zaštita šuma –fitopatologija

E-mail: miroslavm@uns.ac.rs

Dr Sci Mlan Drekić, Dipl. ing. šumarstva

Zaštita šuma –entomologija

E-mail: mdrekic@uns.ac.rs

Prof.dr Sci  Saša Orlović, Dipl. ing. šumarstva

Text Box: Genetika i oplemenjivanje šumskog i ukrasnog drveća, Agrošumarstvo, Semenarstvo, Šumski genski resursi

E-mail: sasao@uns.ac.rs

Reference-References:

Reference-References:

Reference-References:

Reference-References:

Reference-References:

Reference-References:

Reference-References:

Reference-References:

Reference-References:

Direktor

Dr Sci Marina Katanić, Dipl. biolog

Mikrobiologija, Fitoremedijacija

E-mail: katanicm@uns.ac.rs

Reference-References:

E-mail: kebertm@uns.ac.rs

Reference-References:

Dr Sci Marko Kebert, Master biohemije

Reference-References:

 Dr Sci Mirjana Stevanov, Dipl. ing. šumarstva

E-mail: mzavodj@gwdg.de

Šumarska politika i ekonomika

Dr Sci Bratislav Matović, Dipl. ing. šumarstva

Planiranje gazdovanja šumama, Inventura šuma,

Šumarska biometrika

E-mail: bratislav.matovic@gmail.com

Reference-References:

Reference-References:

Biohemija

Reference-References:

Reference-References:

Srdjan Stojnic

Dr Sci Andrej Pilipović, Dipl. ing. šumarstva

Pomoćnik direktora

Genetika i oplemenjivanje šumskog i ukrasnog drveća, Fiziologija biljaka, Fitoremedijacija

E-mail: andrejp@uns.ac.rs

Dr Sci   Zoran Galić, Dipl. ing. šumarstva

Pomoćnik direktora

Pedologija, Ekologija šuma,  Agrošumarstvo

E-mail: galicz@uns.ac.rs

Dr Sci Srđan Stojnić, Dipl. ing. Šumarstva

Pomoćnik direktora

Genetika i oplemenjivanje šumskog i ukrasnog drveća

E-mail: stojnics@uns.ac.rs

Dr Sci Leopold Poljaković-Pajnik, Dipl. ing. šumarstva

Pomoćnik direktora

Zaštita šuma –entomologija

E-mail: leopoldpp@uns.ac.rs

Dr Sci Dejan Stojanović, Master zaštite prirode i održivog razvoja

Savetnik direktora za strateško planiraniranje i razvoj

Ekologija, Zaštita prirode, Održivi razvoj, Klimatske promene

E-mail: dejan.stojanovic@uns.ac.rs

Dr Sci   Vladislava Galović, Dipl. ing. hortikulture

Biotehnologia, molekularna genetika

 

E-mail: galovic@uns.ac.rs

Reference-References:

Photo

Reference-References: