Project type: MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Name Starting year Ending year
Integrisani sistem za detekciju i estimaciju raѕvoja požara praćenjem kritičnih parametara u realnom vremenu (III44003) 2011 2019
Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu: praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje (III43007) 2011 2019
Biosensing tehnologije i globalni sistem za kontinunirana istraživanja i integrisno upravljanje ekosistemima (III43002) 2011 2019
Razvoj tehnoloških postupaka u šumarstvu u cilju realizacije optimalne šumovitosti (TR31070) 2011 2018
Project type: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE- UPRAVA ZA ZAŠTITU BILJA
Name Starting year Ending year
Poslovi sprovođenja posebnog nadzora u šumskim rasadnicima, šumskim područjima i javnim površinama nad štetnim organizmima Dryocosmus kuriphilus, Anoplophora chinensis (Anoplohora malasiaca) i Anoplophora glabripennis, u skladu sa Programom mera za 2018. godinu 2016 2018
Project type: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA – UPRAVA ZA ŠUME
Name Starting year Ending year
Obavljanje poslova od javnog interesa u oblasti kontrole proizvodnje reproduktivnog materijala šumskog drveća i praćenja i provere zdravstvenog stanja šumskog i ukrasnog drveća i žbunja u periodu od 2015-2019. godine 2015 2019
Obavljanje poslova od javnog interesa u oblasti dijagnostike štetnih organizama i zaštite zdravlja šumskog bilja na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine RS u periodu od 2015 – 2019 godine 2015 2019
Praćenje uticaja prekograničnog aerozagađenja u šumskim ekosistemima na teritoriji AP Vojvodine RS u 2018. godini na terenu u sistemskoj mreži 16x16 km i 4x4 km (nivo I) i sprovođenje intenzivnog monitoringa (Nivo II), a na stanicama koje se nalaze u gazdinskim jedinicama“Popovica-Majdan-Zmajevac“ i Branjevina“ 2013 2018
Multidisciplinarna istraživanja procesa sušenja šuma. 2015 2015
Modeliranje vegetacije u šumskim ekosistemima u skladu sa scenarijima klimatskih promena 2013 2013
Istraživanje mogućnosti primene inovativnog nstrumenta mobilizacije privatnih šumovlasnika u uslovima Srbije 2013 2013
Multidisciplinarna istraživanja procesa sušenja šuma 2013 2013
Project type: SARADNJA SA PRIVREDOM
Name Starting year Ending year
Ugovor o pružanju konsalting usluga iz oblasti šumarstva – (JP za komunalnu infrastrukturu i usluge „KIKINDA“) 2018 2018
Monitoring diverziteta entomofaune–(JP Nacionalni park „Kopaonik“) 2018 2018
Izrada glavnog projekta za podizanje vetrozaštitnih pojaseva - Grad Novi Sad-Gradska uprava za privredu 2018 2018
Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa JKP "Gradsko zelenilo" Novi Sad 2018 2018
Istraživačko razvojni projekti u šumarstvu–Zaštita šuma na području JP Vojvodinašume, (JP Vojvodinašume) 2018 2018
Zaštita šuma (JP Vojvodinašume) 2015 2015
Stvaranje novih sorti (klonova) topola i vrba i njihovo uvodjenje u proizvodnju (JP Vode Vojvodine) 2013 2013
Proučavanje staništa nizijskih drvenastih vrsta (JP Vode Vojvodine) 2013 2013