U sklopu Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i studijskog programa Agronomija, 2014. godine osnovan je modul Šumarstvo, u okviru kojeg studenti imaju mogućnost da nadograde i usavrše znanje vezano za brojne naučne discipline:

  • ekologija šuma

  • gajenje šuma

  • zaštita šuma

  • planiranje gazdovanja šumama

  • genetika i oplemenjivanje šumskog drveća

  • agrošumarstvo

  • šumarska politika

Studentima doktorskih studija na raspolaganju su moderno opremljena laboratorija, oprema za merenja u prirodnim uslovima, objekti za postavljanje ogleda koji zahtevaju kontrolisane i polu-kontrolisane klimatske uslove, kao i površine za potrebe osnivanja ogleda u polju.

Studenti, u zavisnosti od teme doktorske teze i vrste istraživanja, imaju mogućnost boravak u naučnim institucijama izvan Republike Srbije, u cilju realizacije predviđenih aktivnosti.

Doktoranti koji uspešno završe doktorske studije stiču titulu: Doktor biotehničkih nauka.

 

Studijski program Agronomija, modul Šumarstvo.

Naziv predmeta

ESPB

Nastavnik

Fitofarmacija u šumarstvu

10

Vasić O. Verica

Šumska fitopatologija

10

Pap L. Predrag

Šumarska entomologija

10

Drekić R. Milan

Poznavanje i suzbijanje korova u šumarstvu

10

Vasić O. Verica

Integralna zaštita šuma

10

Drekić R. Milan

Pap L. Predrag

Vasić O. Verica

Marković M. Miroslav

Štetni insekti u plantažama brzorastućih vrsta

10

Drekić R. Milan

Šumski genetički resursi

10

Orlović S. Saša

Pilipović R. Andrej

Stojnić M. Srđan

Funkcionalna anatomija šumskog drveća

10

Stojnić M. Srđan

Biotehnologija u šumarstvu

10

Branislav Z. Kovačević

Molekularna genetika šumskog drveća

10

Vladislava O. Galović

Molekularna ekologija šumskog drveća

10

Vladislava O. Galović

Zasadi šumskog drveća u zaštiti životne sredine

10

Pilipović R. Andrej

Energetski zasadi

10

Orlović S. Saša

Šumski ekosistemi i klimatske promene

10

Stojnić M. Srđan

Šumska zemljišta

10

Pekeč M. Saša

Šumska staništa i ekologija šuma

10

Galić A. Zoran

Tipologija šuma

10

Galić A. Zoran

Dendroekologija i adaptivno gazdovanje šumama

10

Matović M. Bratislav

Modeliranje šumske vegetacije i klimatske promene

10

Matović M. Bratislav

Dinamika rasta stabala i šumskih sastojina i strateško planiranje u šumarstvu

10

Matović M. Bratislav