U sklopu Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i studijskog programa Agronomija, 2014. godine osnovan je modul Šumarstvo, u okviru kojeg studenti imaju mogućnost da nadograde i usavrše znanje vezano za brojne naučne discipline:

  • ekologija šuma

  • gajenje šuma

  • zaštita šuma

  • planiranje gazdovanja šumama

  • genetika i oplemenjivanje šumskog drveća

  • agrošumarstvo

  • šumarska politika

Studentima doktorskih studija na raspolaganju su moderno opremljena laboratorija, oprema za merenja u prirodnim uslovima, objekti za postavljanje ogleda koji zahtevaju kontrolisane i polu-kontrolisane klimatske uslove, kao i površine za potrebe osnivanja ogleda u polju.

Studenti, u zavisnosti od teme doktorske teze i vrste istraživanja, imaju mogućnost boravak u naučnim institucijama izvan Republike Srbije, u cilju realizacije predviđenih aktivnosti.

Doktoranti koji uspešno završe doktorske studije stiču titulu Doktor biotehničkih nauka.

 

Studijski program Agronomija, modul Šumarstvo.

Naziv predmeta ESPB Nastavnik
Fitofarmacija u šumarstvu 10 Vasić O. Verica
Šumska fitopatologija 10 Pap L. Predrag
Šumarska entomologija 10 Drekić R. Milan
Poznavanje i suzbijanje korova u šumarstvu 10 Vasić O. Verica
Integralna zaštita šuma 10 Drekić R. Milan
Pap L. Predrag
Vasić O. Verica
Marković M. Miroslav
Štetni insekti u plantažama brzorastućih vrsta 10 Drekić R. Milan
Šumski genetički resursi 10 Orlović S. Saša
Pilipović R. Andrej
Stojnić M. Srđan
Funkcionalna anatomija šumskog drveća 10 Stojnić M. Srđan
Biotehnologija u šumarstvu 10 Branislav Z. Kovačević
Molekularna genetika šumskog drveća 10 Vladislava O. Galović
Molekularna ekologija šumskog drveća 10 Vladislava O. Galović
Zasadi šumskog drveća u zaštiti životne sredine 10 Pilipović R. Andrej
Energetski zasadi 10 Orlović S. Saša
Šumski ekosistemi i klimatske promene 10 Stojnić M. Srđan
Šumska zemljišta 10 Pekeč M. Saša
Šumska staništa i ekologija šuma 10 Galić A. Zoran
Tipologija šuma 10 Galić A. Zoran
Dendroekologija i adaptivno gazdovanje šumama 10 Matović M. Bratislav
Modeliranje šumske vegetacije i klimatske promene 10 Matović M. Bratislav
Dinamika rasta stabala i šumskih sastojina i strateško planiranje u šumarstvu 10 Matović M. Bratislav