Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Naziv Početna godina Završna godina
Biosensing tehnologije i globalni sistem za kontinunirana istraživanja i integrisno upravljanje ekosistemima (III43002) 2011 2019
Integrisani sistem za detekciju i estimaciju raѕvoja požara praćenjem kritičnih parametara u realnom vremenu (III44003) 2011 2019
Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu: praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje (III43007) 2011 2019
Razvoj tehnoloških postupaka u šumarstvu u cilju realizacije optimalne šumovitosti (TR31070) 2011 2018
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za zaštitu bilja
Naziv Početna godina Završna godina
Poslovi sprovođenja posebnog nadzora u šumskim rasadnicima, šumskim područjima i javnim površinama nad štetnim organizmima Dryocosmus kuriphilus, Anoplophora chinensis (Anoplohora malasiaca) i Anoplophora glabripennis, u skladu sa Programom mera za 2018. godinu 2016 2018
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za šume
Naziv Početna godina Završna godina
Obavljanje poslova od javnog interesa u oblasti kontrole proizvodnje reproduktivnog materijala šumskog drveća i praćenja i provere zdravstvenog stanja šumskog i ukrasnog drveća i žbunja u periodu od 2015 - 2019. godine 2015 2019
Obavljanje poslova od javnog interesa u oblasti dijagnostike štetnih organizama i zaštite zdravlja šumskog bilja na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine RS u periodu od 2015 – 2019. godine 2015 2019
Praćenje uticaja prekograničnog aerozagađenja u šumskim ekosistemima na teritoriji AP Vojvodine RS u 2018. godini na terenu u sistemskoj mreži 16x16 km i 4x4 km (nivo I) i sprovođenje intenzivnog monitoringa (Nivo II), a na stanicama koje se nalaze u gazdinskim jedinicama "Popovica-Majdan-Zmajevac" i "Branjevina" 2013 2018
Multidisciplinarna istraživanja procesa sušenja šuma 2015 2015
Istraživanje mogućnosti primene inovativnog nstrumenta mobilizacije privatnih šumovlasnika u uslovima Srbije 2013 2013
Modeliranje vegetacije u šumskim ekosistemima u skladu sa scenarijima klimatskih promena 2013 2013
Multidisciplinarna istraživanja procesa sušenja šuma 2013 2013
Saradnja sa privredom
Naziv Početna godina Završna godina
Istraživačko razvojni projekti u šumarstvu - Zaštita šuma na području JP "Vojvodinašume" (Javno preduzeće "Vojvodinašume") 2018 2018
Izrada glavnog projekta za podizanje vetrozaštitnih pojaseva (Grad Novi Sad, Gradska uprava za privredu) 2018 2018
Monitoring diverziteta entomofaune (Javno preduzeće Nacionalni park "Kopaonik") 2018 2018
Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa JKP "Gradsko zelenilo" Novi Sad 2018 2018
Ugovor o pružanju konsalting usluga iz oblasti šumarstva (Javno preduzeće za komunalnu infrastrukturu i usluge "Kikinda") 2018 2018
Zaštita šuma (Javno preduzeće "Vojvodinašume") 2015 2015
Proučavanje staništa nizijskih drvenastih vrsta (Javno preduzeće "Vode Vojvodine") 2013 2013
Proučavanje zemljišta u kompleksu aluvijalno-higrofilnih šuma (Javno preduzeće "Vojvodinašume") 2013 2013