Dana 15.05.2018. godine Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu je ugostio studente Poljoprivrednog fakulteta (studijski program Šumarstvo) Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Tema posete je bila plantažno gajenje klonskih topola i vrba u zasadima različite namene (i dužine ophodnje), u okviru koje su istraživači Instituta prezentovali najnovije rezultate istraživanja vezano za stvaranje sorti topola i vrba, rasadničku proizvodnju reproduktivnog materijala, kao i mere nega i zaštita brzorastrućih zasada ovih vrsta. Poseban akcenat je, takođe, stavljen na ekonomsku isplativosti proizvodnje drvne mase u zasadima topola i vrba. 

Pored ove teme, studenti su imali priliku da čuju više informacija vezano za uticaj klimatskih promena na različite vrste drveća umereno-kontinentalne klimatske zone, oplemenjivanje bukve u testovima potomstva, diverzitet entomofaune u Srbiji, kao i mikorize šumskog drveća.
 

Datum: 
2018 05 15