Karakteristike zemljišta u GJ Mužljanski rit
Galić Zoran, Zoran Novčić, Radenko Ponjarac, Alen Kiš,  Sreten Vasić
Topola, br. 199-200, str. 5-10, 2017
Fenološka osmatranja hrasta kitnjaka (Quercus petrea Matt/Liebl.) i hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na području Vojvodine
Saša Pekeč, Saša Orlović, Marina Katanić, Srđan Stojnić,  Milan Drekić
Topola, br. 199-200, str. 11-20, 2017
Urbane zelene površine: dendroflora u dizajniranim parkovskim prostorima na primeru grada Zrenjanina
Dejan Kevrešan, Mirjana Stevanov
Topola, br. 199-200, str. 21-34, 2017
Tipovi šuma u GJ Mužljanski rit
Galić Zoran, Radenko Ponjarac, Alen Kiš, Zoran Novčić,  Sreten Vasić
Topola, br. 199-200, str. 35-44, 2017
Prilog proučavanju morfoloških karakteristika jasenovog surlaša
Milan Drekić
Topola, br. 199-200, str. 45-54, 2017
Botryosphaeriaceae-prouzrokovači raka i vaskularnog sušenja četinarskog drveća i žbunja u urbanim sredinama u Srbiji
Milica Zlatković
Topola, br. 199-200, str. 55-76, 2017
Karakteristike prorede u zasadu topole klona I-214 srednje gustine 13 godina nakon osnivanja
Siniša Andrašev, Martin Bobinjac, Saša Pekeč,  Ranko Sarić
Topola, br. 199-200, str. 77-94, 2017
Varijabilnost morfoloških osobina ploda hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) iz Novog Sada
Erna Vaštag, Saša Orlović, Srđan Stojnić, Tamaš Vaštag,  Mirjana Bojović
Topola, br. 199-200, str. 95-106, 2017
Proizvodnja šumskog sadnog materijala u rasadnicima Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine“
Milivoj Stojanović, Saša Pekeč
Topola, br. 199-200, str. 107-116, 2017
Problemi zaštite šuma na teritoriji Vojvodine u 2017. godini
Predrag Pap, Milan Drekić, Leopold Poljaković-Pajnik, Miroslav Marković, Verica Vasić,  Dejan V. Stojanović
Topola, br. 199-200, str. 117-140, 2017
Uticaj sušnih godina na širinu godova evropske bukve (Fagus sylvatica L.) u zapadnoj Republici Srpskoj
Stefan Stjepanović, Bratislav Matović, Dejan B. Stojanović, Tom Levanič, Saša Orlović, Lazar Kesić,  Lazar Pavlović
Topola, br. 199-200, str. 141-152, 2017
Promene pH vrednosti podloge prilikom mikropropagacije bele topole
Vanja Vuksanović, Branislav Kovačević, Saša Orlović, Dragana Miladinović, Marko Kebert,  Marina Katanić
Topola, br. 199-200, str. 153-166, 2017
Razvoj modela potencijalne distribucije vrsta pomoću metoda mašinskog učenja
Lazar Pavlović, Dejan B. Stojanović, Milena Kresoja, Stefan Stjepanović, Saša Orlović,  Mirjana Bojović
Topola, br. 199-200, str. 167-176, 2017
Biologija i uzgoj tartufa u svetu i Srbiji
Marina Katanić, Miroslav Marković, Predrag Pap, Milica Zlatković, Saša Pekeč,  Branislav Kovačević
Topola, br. 199-200, str. 177-192, 2017
Uticaj suše i oporavka na parametre razmene gasova kod populacija hrasta lužnjaka gajenih u polu-kontrolisanim uslovima
Marina Bojović, Nataša Nikolić, Milan Borišev, Slobodanka Pajević, Rita Horák, Lazar Pavlović,  Erna Vaštag
Topola, br. 199-200, str. 194-207, 2017